reset size mute speaker contrast

Pijler Veiligheid

Veiligheid is belangrijk bij het ervaren van een goede kwaliteit van leven. Een gebrek aan veiligheid leidt tot stress en gezondheidsproblemen, het belemmert de mogelijkheden voor ontwikkeling en ontneemt het perspectief op de toekomst. Dat geldt voor slachtoffers, maar ook voor (jonge) daders. Bewoners van Leeuwarden Oost hebben meer te maken met criminaliteit, overlast en huiselijk geweld dan bewoners van andere wijken.

Veiligheid raakt aan alle thema’s van het programma Leeuwarden Oost. Jongeren die hun opleiding niet afmaken, zijn vatbaarder voor criminaliteit. En wie in aanraking is geweest met politie en justitie, komt minder makkelijk aan werk. Een veilige leeromgeving is belangrijk om je te kunnen ontwikkelen. Maar kinderen komen in Leeuwarden Oost soms al op de basisschool in aanraking met criminaliteit. Ook groeien ze vaker op in een onveilige thuissituatie. Dat zorgt ervoor dat ze minder goed kunnen leren. Daarnaast heeft huiselijk geweld ook een grote impact op de gezondheid. En overlast en criminaliteit zorgen ervoor dat bewoners minder prettig wonen. Veiligheid loopt daarom als een rode draad door het hele programma Leeuwarden Oost.

We zetten in het programma in op een wijkgerichte aanpak. Dat wil zeggen dat we focussen op de specifieke problemen die in wijken van Leeuwarden Oost spelen. Daarbij werken we nauw samen met de partners van de verschillende thema’s. Zo creëren we meer mogelijkheden om vroeger en vaker in te kunnen grijpen.

Wat doen we:

We realiseren passende oplossingen voor mensen met onbegrepen gedrag, zorgen we ervoor dat ook zij goed kunnen wonen, zonder dat de buurtbewoners daarvan overlast ervaren.

We gaan meer doen om de verschillende vormen van criminaliteit en overlast die in de wijken spelen aan te pakken: drugs, diefstallen en inbraken, heling, maar ook burenruzies en jongeren die andere buurtbewoners door hun gedrag een gevoel van onveiligheid geven.

We werken vanuit veiligheid aan het voorkomen van dat jongeren hun school niet afmaken omdat ze denken dat criminaliteit meer loont. Daarnaast zetten we extra in op cybercriminaliteit onder jongeren. Kwetsbare jongeren lopen een hoger risico hiervan slachtoffer te worden, maar zijn ook vaker dader.

Ook zetten we extra in op het aanpakken van criminele families om te voorkomen dat criminaliteit van ouders op kinderen overgaat en om ervoor te zorgen dat zij minder negatieve invloed hebben op hun omgeving.

We zorgen ervoor dat het onaantrekkelijk wordt om gestolen goederen te verkopen en te kopen. Zo wordt het minder aantrekkelijk inkomsten uit criminele activiteiten te halen.

Wat willen we bereiken:

  • Jongeren zijn weerbaarder: het aantal zorgmeldingen en jongeren dat vroegtijdig stop met school daalt
  • De cijfers uit de politiemonitor en de Veiligheids-prestatie index (VPI) zijn voor Leeuwarden Oost vergelijkbaar met die in andere wijken in Leeuwarden. Met andere woorden de oververtegenwoordiging in de criminaliteit verdwijnt.
  • Het aantal meldingen van overlast door mensen met onbegrepen gedrag daalt
  • Het aantal diefstallen en inbraken is gelijk aan het Leeuwarder gemiddelde. Dit geldt ook voor heling
  • Bewoners ervaren minder drugsoverlast en overlast door (rondhangende) jeugd en van buren
  • Het aantal gevallen van huiselijk geweld is verminderd.